'Best of the Best Regatta' - Day One:

Fri, Dec 2nd 2022, 10:52 AM

From Montagu Bay - 'Best of the Best Regatta', today - Day One:

 

 

Class E winner, Baby Wave
Class C winner, Bull Reg
Class B winner, Ant's Nest

Class E winner, Baby Wave

Class C winner, Bull Reg

Class B winner, Ant's Nest