Profile : dankogroup

Account summary
Full name:
Danko Group
Company:
DANKO GROUP
Username:
dankogroup
Town:
Danko City Cao Ngº¡n Thái Nguyên
Country:
Vietnam
Gender:
Male
Date of birth:
03/06/1984
Website:
http://https://datnendanko.info/gioi-thieu/
Sport:
Thành lº­p t»« tháng 7 tháng 2012 trº£i qua chº·ng ‘°»ng ‘º§y n»— l»±c và nh»¯ng b°»›c chuy»ƒn mình mº¡nh mº½ ‘º¿n nay Danko Group ‘ã ki»‡m toàn b»™ máy v»›i quy mô 1.200 nhân s»± cùng H»‡ th»‘ng chi nhánh vƒn phòng ‘º¡i di»‡n trº£i dài trên khº¯p cº£ n°»›c. V»›i ‘»‹nh h°»›ng phát tri»ƒn b»n v»¯ng mang ‘º¿n làn gió m»›i cho th»‹ tr°»ng trong nhi»u l©nh v»±c ‘º·c bi»‡t là bº¥t ‘»™ng sº£n. Chúng tôi không ng»«ng n»— l»±c m»—i ngày ‘»ƒ mang ‘º¿n nhi»u h¡n n»¯a nh»¯ng giá tr»‹ m»›i cho c»™ng ‘»“ng cán b»™ nhº­n viên, ‘»‘i tác.
Pictures / Photos
No Pictures
reviews
No reviews
Favorites

How to add favorites to your profile?

 1. Use our search to look up the business you'd like to add to your favorites
 2. When you are on the business page, you'll find a button "ADD TO FAVORITES" on the right
 3. Click on this button and fill in the form
 4. After submitting the info you'll receive a confirmation message that the business was successfully added to your favorites!
 5. Place I eat
  N / A
  Place I go
  N / A
  Other Favorites
  N / A
Classifieds
No classifieds found